I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.
2. Provozovatel e-shopu www.fx-konfety.cz tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jako je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení")
4. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

5. Provozovatel je právnická osoba, která provozuje tento internetový obchod. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a / nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
za účelem / účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a.plnenie smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 • osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření zmluvymedzi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavretiazmluvy, jakož i během trvání smluvního vztahu;
  zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej.
 • Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
  marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.

b. dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudem, apod.):

 • daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;
  plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a
 • kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 • účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;
 • oprávněným zájmům Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 • plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 • individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 • Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heuréka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně - dalšímu správci - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (Zde je nutný výslovný souhlas Účastníka);
 • cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládány v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies nezbytné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
 • Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 540 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, viz návod na adrese www.fx-konfety.cz/cookies.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a / nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizovány.
 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka, poskytování služby I Bod.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

IV. Práva Účastníka související se zpracováním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 6. právo na předávání osobních údajů na jiného správce;
 7. právo namítat proti zpracování osobních údajů;
 8. právo na odvolání souhlasu.

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti na adrese pyrocollection@gmail.com nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) nelze uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování , může:

1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu pyrocollection@gmail.com

2. namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu pyrocollection@gmail.com aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. Blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Pokud nevyhoví Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Pokud uplatní Účastník právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dnů od přijetí žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je třeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude pak zaslán ověřovací e-mail k potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., Odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., Odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

2. Dotyčná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05. 2018.