Uvedený reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek a může obsahovat odkazy na jednotlivé body těchto obchodních podmínek: Obchodní podmínky.

1.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

1.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněn na internetové stránce prodejce www.fx-konfety.cz Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl av celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

1.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

1.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

1.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

1.7. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

1.8. Při doručení zásilky v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad - fakturu. O nahlášeni a sepsání zápisu o škodě nás můžete informovat na e-mail pyrocollection@gmail.com

1.9. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka prokázat, že mechanické poškození výrobku nebylo možné ani při jeho důkladném prohlédnutí objevit v 24 hodinové lhůtě. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci zákazník uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Zákazník je oprávněn při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je kupující oprávněn sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci zákazník uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

1.10. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem, resp. dokladem o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list, pokud záruční list nebyl vydán.

1.11. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží prodávajícímu na adresu:

PyroCollection Slovakia, s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovensko

a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.
Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.
Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na společnost:

PyroCollection Slovakia, s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovensko

případně na e-mail pyrocollection@gmail.com

1.12. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

1.13. V místě určeném podle bodu 1.12 tohoto reklamačního řádu na přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

1.14. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

1.15. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

1.16. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.17. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých musel s přihlédnutím k okolnostem při uzavírání smlouvy vědět.

1.18. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

1.19. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 1. nepředložením dokladu o zaplacení, v případě, že slouží jako záruční list, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 8. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

1.20. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

1.21. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

1.22. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží,
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

1.23. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

1.24. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

1.25. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

1.26. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

1.27. Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí bude postupovat dále podle zákona.

1.28. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 1.19 tohoto reklamačního řádu, bezplatné.

1.29. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 1.16. tohoto reklamačního řádu následujícím způsobem:

 • prodávající zabezpečí odstranění chyby, nebo
 • prodávající vadné zboží vymění.

1.30. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 1.16 . tohoto reklamačního řádu reklamaci následujícím způsobem:

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

1.31. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

1.32. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

1.33. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

1.34. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

1.35. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 1.11. tohoto reklamačního řádu, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

1.36. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu. postup reklamace

1.37. Upozornění v souvislosti s reklamací:

Vzhledem k charakteru prodávaného zboží (zábavná pyrotechnika) lze zasílat do reklamace pouze nepoužité pyrotechnické výrobky (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopina). Použité (již jednou iniciované) selhání pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s návodem k použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.

Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě snímané fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 30 minut v klidu. Následně z bezpečné vzdálenosti udělejte fotografie. Potom postupujte podle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na obalu. Jiná manipulace se selhávce je zakázána !!!

Na fotografii reklamované selhávce by mělo být zřejmé

a. viditelná nefunkčnost výrobku,
b. viditelně spotřebována iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice),
c. datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),
d. jaký výrobek je reklamovaný.

1.38. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo kdy se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující - spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek.

Postup při reklamaci naleznete ZDE